Openingstijden
zelfbedieningsmagazijn:

ma
do
di wo vr

Tel:   075 621 55 80
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30
gesloten
Deze site wordt onderhouden door:
Rob Jak Webdesign
Voorwaarden
Beknopte bestelvoorwaarden

- minimum orderbedrag bij bestelling in de webshop 60 excl btw
- minimum bestedingsbedrag in het zelfbedieningsmagazijn 60 excl btw
- verzendkosten binnen NL 7,50 bij een bestelling kleiner dan 100 excl btw
- gratis verzending binnen NL bij een bestelling vanaf 100 excl btw
- niet voorradige artikelen worden niet in backorder gehouden

Wilt u klant worden ?

Bent u een wederverkoper (winkel, markt, webshop) van hobby artikelen en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan kunt u ons aanvraagformulier invullen. U ontvangt dan zo snel mogelijk een inlogcode voor onze webshop zodat u de prijzen kunt zien en een bestelling kunt plaatsen. De eerste order wordt altijd tegen vooruitbetaling geleverd.

Algemene voorwaarden

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Jalekro bv, gevestigd te Krommenie, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
2. De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Jalekro gesloten, doch met nameverkoopovereenkomsten.

Offertes

Artikel 2
1. De door Jalekro gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2. Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard heeft Jalekro gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
4. Jalekro is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Overeenkomst

Artikel 3
Een overeenkomst komt tot stand indien Jalekro een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

Prijsverhoging

Artikel 4
Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode een van de kostprijsfactoren van Jalekro dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Jalekro meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Jalekro gerechtigd een met de kostprijssijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

Overmacht

Artikel 5
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Jalekro haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Jalekro en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Jalekro gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Jalekro kunnen worden toegerekend.
2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
- natuurrampen,
- oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe,
- maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

Afroeporders

Artikel 6
Indien tussen Jalekro en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.


Annuleringen

Artikel 7
1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Jalekro kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
2. Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van deze overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan Jalekro verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.

Levering

Artikel 8
1. De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van vervoer en verzekering voor de rekening van de wederpartij komen indien de order een bedrag van EUR 180,- niet te boven gaat. In geval van levering aan een groothandel bedraagt de ondergrens EUR 3200,- Jalekro bepaalt de keuze van het vervoermiddel.
De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
2. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien. Bovendien is op elke afzonderlijke levering het gestelde onder lid 1 van toepassing.
3. Bestelde artikelen die op het moment van levering niet voorradig zijn worden niet in nota gehouden. Moeten deze artikelen alsnog worden nageleverd, dan is hierop het gestelde in lid 1 en lid 2 van toepassing.
4. De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
5. Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

Risico

Artikel 9
1. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor risico van Jalekro tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 4.
2. Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 4 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
3. Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 5, dan is het risico voor Jalekro voor wat betreft het laden, waarbij hetrisico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel geladen zijn. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

Verplichtingen van de afnemer.

Artikel 10
Bij levering franco conform het bepaalde in artikel 8 lid 1:
1. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan procesverbaal te laten opmaken.
2. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1 genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
Bij levering af magazijn,
3. Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddelijk na levering de zaken te controleren,teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Reclames

Artikel 11
1. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Jalekro niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering aan Jalekro is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.
2. Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadegingen in het geleverde, kan niet jegens Jalekro geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadegingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aanetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
3. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoord aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
4. Indien de wederpartij aan Jalekro klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Jalekro met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Jalekro zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Jalekro in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen.
Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
5. Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.
6. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden verzonden. Niet aangekondigde, niet of niet voldoende gefrankeerde zendingen kunnen worden geweigerd.

Aansprakelijkheid voor de geleverde zaken:

Artikel 12
1. Met betrekking tot de geleverde zaken is Jalekro uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
a) in het geval door Jalekro garantie is verstrekt, wordt door Jalekro aansprakelijkheid aanvaard, inzoverre dit uit de garantievoortvloeit;
b) voor opzet of schuld van bestuurders van Jalekro of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Jalekro aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft;
c) aansprakelijkheid van Jalekro wordt opgeheven in het geval van overmacht.
d) de aansprakelijkheid van Jalekro is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade.
e) de aansprakelijkheid van Jalekro is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag.
f) indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
2. Indien Jalekro niet aan haar verplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Jalekro aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
3. De wederpartij vrijwaart Jalekro tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, terzake van de door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

Levertijd

Artikel 13
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Jalekro opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleideing kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
3. De aansprakelijkheid van Jalekro voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:
- Indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Jalekro of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is Jalekro volledig aansprakelijk;
- de aansprakelijkheid van Jalekro in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Jalekro is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie.

Artikel 14
1. Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Jalekro de wettelijke renteverschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Jalekro alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten -met een minimum van EUR 45,- -worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Jalekro heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
4. In ieder geval is Jalekro terzake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.
5. Jalekro behoudt zich het recht voor toekomstige leveringen ter discussie te stellen, indien van een eerdere levering de betalingstermijn 14 dagen is overschreden.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:

Artikel 15
1. De door Jalekro geleverde zaken blijven het eigendom van Jalekro, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan Jalekro betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Jalekro rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Jalekro niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Jalekro gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Jalekro hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Jalekro een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Jalekro in gebreke blijft.
4. De wederpartij verplicht zich jegens Jalekro om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Jalekro rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Jalekro hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Jalekro.
5. De wederpartij verplicht zich jegens Jalekro om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Jalekro ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
6. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van Jalekro zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Jalekro heeft, eigendom van Jalekro, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds vooralsdan ten behoeve van Jalekro een pandrecht vestigt.

Bevoegde rechter

Artikel 16
1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door n der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Jalekro.
2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een maand nadat zij door of namens Jalekro op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondisement van de hoofdvestigingsplaats van Jalekro zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is Jalekro bevoegd de in de het lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar de normale regels van competitie bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

Artikel 17
Op elke overeenkomst tussen Jalekro en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.